Как се осчетоводяват рекламни материали?

Как се осчетоводяват рекламни материали?

Една от активностите, извършвани с цел популяризиране дейността на бизнеса, е промотирането ѝ чрез разпространяването на различни рекламни материали. Малки и не толкова големи компании днес използват услугите на фирми – вносители на рекламни сувенири, чрез които си осигуряват разнообразие от рекламни материали на едро, като например:

Луксозни рекламни материали Cerruti

  • луксозни рекламни материали и мостри
  • рекламни материали за офис;
  • рекламни материали за хотели и заведения;
  • рекламни материали за магазини;
  • рекламни материали за училища;
  • рекламни материали чанти;

Успехът на една рекламна кампания до голяма степен зависи от дизайна и изработката на рекламните материали. Предвид това, че немалко фирми днес се занимават професионално с изработка и брандиране, редно е да обърнем внимание и на финансово-счетоводния аспект на тази дейност.

Какво предвижда законът в отчитането на снабдяването и разпространението на материали за реклама?

Данъчно третиране на разходи за предоставяне на рекламни материали и мостри

Хипотетично приемаме, че сферата на дейност на вашата фирма е производство на определен продукт. С цел популяризирането му, правите поръчка на мостри или брандиране на рекламни материали и ги разпространявате безвъзмездно. Такива могат да бъдат също и рекламни материали сувенири или друг тип фирмени рекламни материали. За да бъде данъчно признат подобен разход за фирмата, следва същият да е свързан с дейността ѝ и да отговаря на изискването за документална обоснованост. Популяризирането на стоката, и в частност дейността на фирмата, е процес на безвъзмездно отдаване на собственост, който не следва да се третира като разходи за дарения, непризнати за данъчни цели на основание чл. 26, т. 7 от ЗКПО.

В Допълнителните разпоредби към ЗКПО е дефинирано понятието “разходи за реклама”. Според дефиницията, такива са разходи за популяризиране на стоки и услуги, включително и подаръци, носещи търговското наименование и марка на фирмата – данъчно задължено лице.

От това определение изхождат три важни момента:

  1. Разпространението на рекламните материали целѝ популяризиране стоките и дейността на съответния бизнес. Те са изложени в общодостъпна форма и достигат до широк кръг от хора – потенциални клиенти, необвързващи ги с покупка. Следователно, същите могат да бъдат определяни като рекламни материали;
  2. За подаръците, брандирани с логото на фирмата, важат споменатите вече условия, съответно, могат да бъдат третирани като разходи за реклама;
  3. Разходите за рекламни материали следва да бъдат в рамките на обичайните за дейността на фирмата и да отговарят на изискванията за документална обоснованост (чл. 10 от ЗКПО).

Рекламен часовникКогато са налице тези три обстоятелства, разходите за рекламни материали могат да бъдат признати за данъчни цели.

Ползване на данъчен кредит при покупка или печат на рекламни материали

Разпоредбите на чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС предвиждат правото на данъчно задълженото лице (фирма) да ползва данъчен кредит за рекламни материали, в случай че същите са с незначителна стойност (единична цена за рекламни материали под 30 лв.) или са мостри. Понятието за “мостри” не е дефинирано в ЗДДС, но Съда на ЕС определя мострата като образец на продукт, целящ популяризирането и продажбата му, без да се стига до крайно потребление. При безвъзмездно предоставяне на стоки с незначителна стойност или мостри, чл. 70, ал. 3, т. 5 от ЗДДС определя правото на ползване на данъчен кредит за приложимо.