Как да си осчетоводим рекламните сувенири

Как да си осчетоводим рекламните материали?

Една от активностите, извършвани с цел популяризиране дейността на бизнеса, е промотирането ѝ чрез разпространяването на различни рекламни артикули.  Малки и не толкова големи компании днес използват услугите на фирми – вносители на рекламни сувенири, чрез които си осигуряват разнообразие от рекламни сувенири на едро, като например:

Cerruti Луксозни рекламни сувенири

 

Успехът на една рекламна кампания до голяма степен зависи от дизайна и изработката на рекламните материали. Предвид това, че немалко фирми днес се занимават професионално с изработка и брандиране, редно е да обърнем внимание и на финансово-счетоводния аспект на тази дейност.

Какво предвижда законът в отчитането на снабдяването и разпространението на материали за реклама?

  • луксозни рекламни мостри и други материали
  • офис материали за реклама;
  • рекламни артикули за хотели и заведения;
  • рекламни артикули за магазини;
  • рекламни артикули за училища;
  • чанти за рекламни артикули;

Данъчно третиране на разходи за предоставяне на рекламни мостри и материали

Хипотетично приемаме, че сферата на дейност на вашата фирма е производство на определен продукт. С цел популяризирането му, правите поръчка на мостри или брандиране на рекламни артикули и ги разпространявате безвъзмездно. За да бъде данъчно признат подобен разход за фирмата, следва същият да е свързан с дейността ѝ и да отговаря на изискването за документална обоснованост. Популяризирането на стоката, и в частност дейността на фирмата, е процес на безвъзмездно отдаване на собственост, който не следва да се третира като разходи за дарения, непризнати за данъчни цели на основание чл. 26, т. 7 от ЗКПО.

В Допълнителните разпоредби към ЗКПО е дефинирано понятието “разходи за реклама”. Според дефиницията, такива са разходи за популяризиране на стоки и услуги, включително и подаръци, носещи търговското наименование и марка на фирмата – данъчно задължено лице.

От това определение изхождат три важни момента:

  1. Разпространението на рекламните материали целѝ популяризиране стоките и дейността на съответния бизнес. Те са изложени в общодостъпна форма и достигат до широк кръг от хора – потенциални клиенти, необвързващи ги с покупка. Следователно, същите могат да бъдат определяни като рекламни материали;
  2. За подаръците, брандирани с логото на фирмата, важат споменатите вече условия, съответно, могат да бъдат третирани като разходи за реклама;
  3. Разходите за рекламни артикули следва да бъдат в рамките на обичайните за дейността на фирмата и да отговарят на изискванията за документална обоснованост (чл. 10 от ЗКПО).

Рекламен часовникКогато са налице тези три обстоятелства, разходите за рекламни сувенири могат да бъдат признати за данъчни цели.

Ползване на данъчен кредит при покупка или печат на рекламните материали

Разпоредбите на чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС предвиждат правото на данъчно задълженото лице (фирма) да ползва данъчен кредит за рекламни материали, в случай че същите са с незначителна стойност (единична цена за рекламни артикули под 30 лв.) или са мостри. Понятието за “мостри” не е дефинирано в ЗДДС, но Съда на ЕС определя мострата като образец на продукт, целящ популяризирането и продажбата му, без да се стига до крайно потребление. При безвъзмездно предоставяне на стоки с незначителна стойност или мостри, чл. 70, ал. 3, т. 5 от ЗДДС определя правото на ползване на данъчен кредит за приложимо.